Bez kategorii

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 26.10.2021

Informacja o Zapytaniu ofertowym nr 2/2021 z dnia 26.10.2021
Dotyczącym zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia centrum wiertarskiego CNC
Niniejsza informacja stanowi tylko wyciąg najistotniejszych postanowień Zapytania Ofertowego. Pełna treść Zapytania oraz jego
załączników dostępna jest do pobrania w załączonych do niniejszej informacji plikach.
Zapytanie ofertowe składane jest w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa, dywersyfikacja oferty produktowej oraz poprawa infrastruktury firmy poprzez
modernizację hali, zakup centrum wiertarskiego CNC, obrabiarki do drewna” realizowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata2014 – 2020, Os priorytetowa: III Konkurencyjność
MŚP, Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.
1. Nazwa i adres zamawiającego: Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała
2. Nazwa zamówienia: Centrum wiertarskie sterowane numerycznie Morbidelli CX220, do wykonywania
obróbek pod okucia w różnego rodzaju płytowych elementach mebli.
3. Opis przedmiotu zamówienia: centrum wiertarskie CNC. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu
zamówienia:
• Maksymalna długość formatki: min 2800
• Maksymalna szerokość formatki: min 1200 mm
• Maksymalna grubość formatki: min 80 mm
• Minimalna liczba głowi wiertarskich: 2 sztuki
• Minimalna liczba chwytaków: 2 sztuki
• Minimalna liczba wrzecion frezarskich: 1 sztuka
• Minimalna lb wierteł wrzecienników pionowych: 30 sztuki
• Minimalna lb wierteł poziomych: 18 sztuk
• Minimalna średnica piłki: 120 mm
• Prędkość obrotowa wrzecion: min 7000 obr/min
• Minimalna prędkość posuwu po osi X: 60 m/min
• Wrzeciono frezarskie – Warunek
• Moc wrzeciona: min : 7 kw
• Obroty wrzeciona: min 24 000 obr/min
• Uchwyt narzędziowy: HSK 63F
• Magazyn narzędziowy: min 6 pozycji
• Automatyczne smarowanie : Warunek
• Pomiar elementu w zakresie długości, szerokości i grubości: Warunek
• Sterowanie maszyny komputerem PC: Warunek
• Przekątna ekranu: min 21 Cali
• Pamięć Ram: min 8
• Dysk SSD: Warunek
• Pojemność dysku SSD: min 256 GB
• Oprogramowanie: Program w j polskim : Warunek
• Wizualizacja 3D: Warunek
• Import plików DXF: Warunek
• Funkcje CAD: Warunek
• Funkcje CAM: Warunek
• Login i Hasło dla każdego operatora: Warunek
• Język polski w komunikatach i alarmach: Warunek
• Język rosyjski w komunikatach i alarmach: Warunek
• Funkcja kalendarza: Warunek
• Informacje produkcyjne: Warunek
• Powierzchnia w m2 pod urządzenie: Maks 11 m2
• Długość urządzenia maksymalna: 500 cm
• Okres gwarancji min. 12 miesięcy.
4. Kod CPV 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna
5. Termin składania ofert: 04.11.2021. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty
niespełniające wymogów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Miejsce składania ofert:
Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty (list polecony), kurierem lub osobiście w
zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, na adres:
Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała, z dopiskiem „Oferta na zadanie: Zakup
centrum wiertarskiego CNC; zapytanie ofertowe 2/2021”
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania
ofertowego.
7. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
8. Złożona oferta, aby spełnić wymogi formalne musi zawierać co najmniej:
nazwę, adres, nr telefonu oferenta, pełną nazwę wykonywanego przedmiotu zamówienia,
• szczegółowy opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia podanego w Zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty netto i brutto przedstawiona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wartość podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
• drugość okresu gwarancji,
• termin realizacji od momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy usługi,
• termin ważności oferty,
• uzupełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
• oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
– Załącznik nr 2,
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferta musi zawierać numeracje stron. Wymóg dotyczy wszystkich dokumentów, oświadczeń,
referencji itp. wchodzących w skład złożonej oferty.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Po odczytaniu
wszystkich ofert nastąpi spisanie protokołu z otwarcia i podpisanie go przez osoby uczestniczące.
10. Osoba do kontaktu: Sławomir Grzybek, tel. 601 504 998, e-mail: agatmeble@interia.eu
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie
Załącznik 3 – Umowa
Zapytanie ofertowe 2/2021 centrum wiertarskie CN