Bez kategorii

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 09.04.2021

agat meble grzybek

Informacja o Zapytaniu ofertowym nr 1/2021 z dnia 09.04.2021
Dotyczącym zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia pilarki panelowej CNC
Niniejsza informacja stanowi tylko wyciąg najistotniejszych postanowień Zapytania Ofertowego. Pełna treść Zapytania oraz jego
załączników dostępna jest do pobrania w załączonych do niniejszej informacji plikach.
Zapytanie ofertowe składane jest w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa, dywersyfikacja oferty produktowej oraz poprawa infrastruktury firmy poprzez
modernizację hali, zakup centrum wiertarskiego CNC, obrabiarki do drewna” realizowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata2014 – 2020, Os priorytetowa: III Konkurencyjność
MŚP, Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.
1. Nazwa i adres zamawiającego: Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała
2. Nazwa zamówienia: Pilarka panelowa CNC model Kappa 80, do obróbki różnego rodzaju płyt
meblarskich.
3. Opis przedmiotu zamówienia: pilarka panelowa CNC. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu
zamówienia:
• Występ tarczy piły 40 – 77 mm,
• Długość cięcia – obrabianie płyt o długości i szerokości 3200 mm,
• Powierzchnia stołu maszynowego wykonana z żywicy fenolowej,
• Standardowa średnica piły 320 do 355 mm,
• Prędkość powrotu wózka 130m/min,
• Moc silnika głównego 9 kW,
• Zapotrzebowanie na powierzchnię 5430 x 6607 mm,
• Oprogramowanie CAM PC 7000/ Formatyzacja 5
• Możliwość obrania jednocześnie wielu wariantów kolorystycznych płyty,
• System regulacji podcinaka umożliwiający szybką zmianę parametrów obróbkowych.
• Okres gwarancji min. 12 miesięcy przy pracy 24 godziny na dobę.
4. Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe
5. Termin składania ofert: 19.04.2021, godzina 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Oferty niespełniające wymogów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie będą
rozpatrywane.
6. Miejsce składania ofert:
Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty (list polecony), kurierem lub osobiście w
zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, na adres:
Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała, z dopiskiem „Oferta na zadanie: Zakup
pilarki CNC; zapytanie ofertowe 1/2021”
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania
ofertowego.
7. Złożona oferta, aby spełnić wymogi formalne musi zawierać co najmniej:
nazwę, adres, nr telefonu oferenta, pełną nazwę wykonywanego przedmiotu zamówienia,
• szczegółowy opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia podanego w Zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty netto i brutto przedstawiona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wartość podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
• drugość okresu gwarancji,
• termin realizacji od momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy usługi,
• termin ważności oferty,
• uzupełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
• oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
– Załącznik nr 2,
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferta musi zawierać numeracje stron. Wymóg dotyczy wszystkich dokumentów, oświadczeń,
referencji itp. wchodzących w skład złożonej oferty.
8. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Po odczytaniu
wszystkich ofert nastąpi spisanie protokołu z otwarcia i podpisanie go przez osoby uczestniczące.
10. Osoba do kontaktu: Sławomir Grzybek, tel. 601 504 998, e-mail: agatmeble@interia.eu
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie
Załącznik 3 – Umowa
Zapytanie ofertowe 1/2021 pilarka CN

Wynik postępowania ofertowego 1/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 09.04.2021, dotyczącego zakupu pilarki panelowej CNC, wyłoniona została oferta firmy FELDER Group Polska Sp. z o.o. Kwota netto oferty: 213 000,00 PLN

protokół-pilarka